Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

0
44

Συνεδριάζει το  Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 16.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ΄ τριμήνου 2017, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 34598/15-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
1.2 Ψήφιση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης έτους 2018, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 36350/16-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
– (εισηγήτρια των αριθμ. 1.1 και 1.2 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία).
1.3 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 (προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – συμβάσεις μίσθωσης έργου), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.
– (εισηγήτρια η Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ κα Ελευθερίου Χρύσα).
1.4 Τροποποίηση της αριθμ. 80/14 απόφασης ΠΣ ως προς την αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών στην επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99: «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις», στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των φύλων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 28551/16-02-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων.
– (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γεώργιος)

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1 Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Περιφέρειας Κρήτης έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.
– (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).
2.2 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2018-2020» στο ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 με δικαιούχο την Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού ΠΚ.
– (εισηγητής ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού κ. Βαμιεδάκης Μιχαήλ).

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την «Αποκατάσταση της παλαιάς επαρχιακής οδού στο τμήμα Αλάγνι-Μάρθα, κόμβος Αλαγνίου» του οδικού άξονα «Ηράκλειο-Βιάννος-Ιεράπετρα», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 35635/16-02-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων κ. Ξυλούρης Νικόλαος).
3.2 Επανακήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων συνολικού εμβαδού 13.841,03 μ2 για την κατασκευή του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 36541/16-02-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.
– (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κα Πετράκη Πελαγία).

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 Αποδοχή υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE Integrated Projects Nature (LIFE IP 4 NATURA) με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα», με συνδικαιούχο την Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 34534/15-02-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.
– (εισηγήτρια η Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ κα Καγιαμπάκη Άννα).
4.2 Αποδοχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG ADRION “INNOVAGRO” Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic – Ionian Area- Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων ειδών διατροφής του πρωτογενή τομέα στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.
4.3. Αποδοχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED “MISTRAL” Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth- Μεσογειακή Στρατηγική Καινοτομίας για τη διακρατική δραστηριότητα clusters και δικτύων στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.
4.4. Αποδοχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED “MD.net” Mediterranean Diet – When Brand Meets Peoples- Διατροφή στη Μεσόγειο-Όταν το Brand Name συναντά τους Πολίτες», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.
4.5 Αποδοχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED “ODEON” Open Data for European Open iNnovation- Ανοικτά Δεδομένα για Ευρωπαϊκή Ανοικτή Καινοτομία», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.
4.6 Τροποποίηση της υπ αρ 106/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου πρόσληψης προσωπικού με μίσθωση έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED 2014-2020 “PANORAMED”, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.
4.7 Αποδοχή Υλοποίησης του έργου TOUREST (Tourism Water Management For Sustainable Adrion Coastal Areas) στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Adrion, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνου.
– (εισηγήτρια των αριθμ. 4.2 έως 4.7 θεμάτων η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ κα Χατζηγιάννη Ελένη).

5. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5.1 Χαρακτηρισμός ή μη Αστικής Περιοχής εντός των ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Χανίων.
– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος).

6. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

6.1 Λύση της αστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κρήτης με τον αναπληρωτή του στη διοικούσα επιτροπή της εταιρείας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού –Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
6.2 Λύση της αστικής εταιρείας με την επωνυμία: «Κέντρο Πρόληψης κατά της χρήσης των Εξαρτησιογόνων ουσιών Νομού Λασιθίου» και της ανώνυμης εταιρείας την επωνυμία: «Κέντρο Διαμεσογειακής Συνεργασίας Ανώνυμη Εταιρεία» και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης με τους αναπληρωτές τους στις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών αυτών, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού –Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
– (εισηγήτρια των αριθμ. 6.1 και 6.2 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κα Πετράκη Πελαγία).

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

7.1 Έγκριση διαγωνισμού ανάθεσης  “ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  (ΠΕΣΠΚΑ) ΚΡΗΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ & ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΤΟΥ ΠΕΠΣΚΑ ΚΡΗΤΗΣ”, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας ΠΚ κ. Νίκος Καλογερής).