Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου στον Αποκόρωνα

0
78

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση στις 13/12/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α/Α
ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ
1ο Θέμα:
Έγκριση Σύναψης και υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Αποκορώνου με Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α ΑΕ (ΟΤΑ) για την «Τελική Διάθεση των οικιακών στερεών αποβλήτων του Δήμου Αποκορώνου» για το έτος 2018 και ορισμός δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωματικούς τους στην τριμελή κοινή επιτροπή υλοποίησης και παρακολούθησης(εισηγητής: Δήμαρχος)
2ο Θέμα:
Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες του Δήμου Αποκορώνου(εισηγητής: Δήμαρχος)
3ο Θέμα:
Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 2014 Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων συντήρησης επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου με την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου του ΜΕ 1166 ΚΥ Ισοπεδωτή Γαιών (Grader) από την Περιφέρεια Κρήτης / ΠΕ Χανίων στο Δήμο Αποκορώνου», ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής(εισηγητής: Δήμαρχος)
4ο Θέμα:
Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 2014 Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων συντήρησης επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου με την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 1165 ΚΥ μικρού εκσκαφέα – φορτωτή (JCB) από την Περιφέρεια Κρήτης / ΠΕ Χανίων στο Δήμο Αποκορώνου», από την Περιφέρεια Κρήτης / ΠΕ Χανίων στο Δήμο Αποκορώνου», ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής.(εισηγητής: Δήμαρχος)
5ο Θέμα:
«Έγκριση από Δ.Σ. του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» του Μέτρου 4 – Υπομέτρου 4.3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 950114».(εισηγητής: Δήμαρχος)
6ο Θέμα:
Έκφραση θετικής γνώμης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το Καταδυτικό Πάρκο στη θαλάσσια περιοχή «Όρμος Μπρος Γιαλός» ΔΕ Βάμου Δήμου Αποκορώνου ΠΕ Χανίων, με φορέα του έργου τον Δήμο Αποκορώνου.(εισηγητής: Δήμαρχος)
7ο Θέμα:
«Έγκριση χορήγησης δανείου και χρηματοδοτικού σχήματος για προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου led και για το ποσό των 1.159.918,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (1.438.298,32 € με ΦΠΑ 24%)»εισηγητής: Δήμαρχος)
8ο Θέμα:
Εξέταση αιτήματος του κ. Τσινάρη Αθανάσιου για διόρθωση σημειακού σφάλματος στο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Γεωργιούπολης(εισηγητής: Δήμαρχος)
9ο Θέμα:
Εξέταση αιτήματος της κ. Σταυριανιδάκη Μαρίας για διόρθωση σφάλματος στο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Γεωργιούπολης(εισηγητής: Δήμαρχος)
10ο Θέμα:
Αίτημα της “ΟΤΕ ΑΕ”, ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ», «Α/Κ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ»(εισηγητής: Δήμαρχος)
11ο Θέμα:
Αίτημα της “ΟΤΕ ΑΕ”, ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ», «Α/Κ ΚΑΛΥΒΩΝ»(εισηγητής: Δήμαρχος)
12ο Θέμα:
Αίτημα της “ΟΤΕ ΑΕ”, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ, περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών (από παράλληλο ΒΟΑΚ προς ξενοδοχείο Pilot)(εισηγητής: Δήμαρχος)
13ο Θέμα:
Έγκριση 4ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο: «Εργασίες Αποκατάστασης Εκκλησίας Αγ. Τριάδας στο Πρόβαρμα»(εισηγητής: Δήμαρχος)
14ο Θέμα:
Παράταση μισθώσεως ακινήτου Ελπίδας Κιαγιαδάκη για δημοτικό πάρκινγκ(εισηγητής: Δήμαρχος)
15ο Θέμα:
Διαγραφή χρεών Παντελή Χειλαδάκη του Αναστασίου(εισηγητής: Δήμαρχος)
16ο Θέμα:
Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αποκορώνου έτους 2018 και ορισμός 2 μελών για την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)
17ο Θέμα:
Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αποκορώνου έτους 2018(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)
18ο Θέμα:
Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αποκορώνου(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)
19ο Θέμα:
Έγκριση εκδήλωσης για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και ψήφιση πίστωσης(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)
20ο Θέμα:
Ανάκληση της 274/2017 απόφασης Δ.Σ. και νέα νέα τροποποίηση προϋπολογισμού για έκτακτη χρηματοδότηση(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)
21ο Θέμα:
Ψήφιση πίστωσης λόγω μετακίνησης εκτός έδρας της αντιδημάρχου κ. Αργυρώς Μπενάκη (σχετική η 219/2017 απόφ. Δ.Σ.)(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)
22ο Θέμα:
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου στις 05/12/2017 και ψήφιση σχετικής πίστωσης(εισηγητής: Δήμαρχος)
23ο Θέμα:
Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος για την ανάκληση του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα Πανεπιστημίου Κρήτης από τον Χάινς Ρίχτερ(εισηγητής: Γυπαράκης Γεώργιος)