Αναρτήθηκε η προκήρυξη της μελέτης οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ

0
99

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων η προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης της Μελέτης Οδικής Ασφάλειας του υφιστάμενου ΒΟΑΚ (Καστέλι Κισάμου – Σητεία).
Ειδικότερα: «Ο ΟΑΚ ΑΕ, εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο Μελέτη Οδικής Ασφάλειας στον ΒΟΑΚ προεκτιμώμενης αμοιβής 402.958,86 € (χωρίς ΦΠΑ)».
Με δεδομένο το μείζον ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών της Κρήτης για την εξέλιξη της μελέτης σημειώνεται ότι το αντικείμενο της σύμβασης προβλέπει ότι:
«…Θα γίνει επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση διαφόρων κατηγοριών μελετών που θα απαιτηθούν για την ολοκληρωμένη παρέμβαση στο θέμα της οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών είναι 6 μήνες. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την εκπόνηση μίας έκθεσης εκτίμησης έργου, συγκέντρωση-αξιολόγηση στοιχείων, αυτοψία, καταγραφή προβλημάτων, αξιολόγηση κινδύνου και τελικά υποβολή προτάσεων για επεμβάσεις στον ΒΟΑΚ . Οι επεμβάσεις θα περιλαμβάνουν:
Μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας, τα οποία θα εντάσσονται στις εργασίες τακτικής συντήρησης. Αναφέρονται χαρακτηριστικά, ο εντοπισμός σε κατάλληλο υπόβαθρο απαιτουμένων διορθώσεων σήμανσης, στηθαίων, αναγκαίων αποκαταστάσεων βλαβών οδοστρώματος, κλαδοκοπών (κλπ).
Αναθεώρηση ορίων ταχύτητας κατά τμήματα: Αφορούν περιπτώσεις όπου το υφιστάμενο όριο ταχύτητας δεν κρίνεται ρεαλιστικό.
Διορθώσεις επικλίσεων σε οδικά τμήματα όπου παρατηρούνται προβληματικές επικλίσεις και εκπόνηση απαιτούμενων τεχνικών μελετών για την διόρθωσή τους.
Διορθώσεις απορροής ομβρίων σε οδικά τμήματα όπου παρατηρούνται προβλήματα στην αποχέτευση – αποστράγγιση του οδοστρώματος.
Αναμόρφωση ισόπεδων κόμβων, ή δημιουργία νέων, θέμα που αφορά ισόπεδους κόμβους στους οποίους παρατηρούνται προβλήματα οδικής ασφάλειας λόγω διαφόρων παραγόντων.
Αποκατάσταση υποχώρησης οδού, στα σημεία που εντοπίζεται υποχώρηση οδοστρώματος και απαιτείται εκπόνηση τεχνικών μελετών για την αποκατάστασή του.
Αναδιαμόρφωση – προστασία πρανών ορύγματος, για τμήματα όπου εντοπίζονται καταπτώσεις πρανών, και περιλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικών μελετών για την αποκατάστασή τους».
Σύμφωνα με τον Φώτη Καζάση, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. «…Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2016 αλλά και αρκετά πρόσφατα παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. για τον Β.Ο.Α.Κ. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού αυτού προκηρύσσεται σήμερα η μελέτη οδικής ασφάλειας για όλο το μήκος του ΒΟΑΚ (Καστέλι – Σητεία) συνολικού προϋπολογισμού 500.000 €.
Η μελέτη θα συνεισφέρει καθοριστικά στη βελτίωση της ασφάλειας του υφιστάμενου δρόμου. Κι αυτό διότι θα μελετήσει επικίνδυνα σημεία στα οποία απαιτείται παρέμβαση και θα καθορίσει την προτεραιότητα των έργων οδικής ασφάλειας που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, για το οποίο έχει ήδη ανοίξει σχετική πρόσκληση ένταξης έργων που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 20.000.000 € με δυνατότητα υπερδέσμευσης μέχρι 120% του προϋπολογισμού».