Εγγραφές στο ΙΕΚ του Νοσοκομείου Χανίων

0
60

Οι εγγραφές για το χειμερινό εξάμηνο 2017 στο Δημόσιο ΙΕΚ. του Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλείας, ξεκίνησαν από 1/9/2017 και συνεχίζονται έως και 15/9/2017.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΙΕΚ (Ισόγειο Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9 π.μ – 12.30 μ.μ.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
Σχετική αίτηση
Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ΑΜΚΑ
Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα.
Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
Υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε., γίνονται δεκτοί στα Δ.Ι.Ε.Κ. μετά από επιλογή, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, διαθέτουν άδεια διαμονής, και γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Απολυτήριο ΕΠΑΛ /ΕΠΑ.Σ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πτυχίο ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β Κύκλου      Γίνονται δεκτές και αιτήσεις κατατάξεων από αποφοίτους ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Τ.Ε.Ε Β κύκλου, Τ.Ε.Λ., εξειδίκευση ΕΠΛ συναφών ειδικοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για το Γ εξάμηνο σπουδών. Δικαίωμα αίτησης κατάταξης έχουν και οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.
Πληροφορίες τηλ.2821342404,408.