Δέσμευση αγροτικών και νησιωτικών περιοχών της Μεσογείου για Α.Π.Ε.

0
86

Με τη δέσμευση αγροτικών και νησιωτικών περιοχών της Μεσογείου για αύξηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) πραγματοποιήθηκε, στο Ρέθυμνο, η 2η συνάντηση των συνεργατών της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «COMPOSE-Rural Communities engaged with positive energy».
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην προώθηση εφαρμογών μικρής κλίμακας ΑΠΕ στις αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED.
Στην COMPOSE συμμετέχουν ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες αρχές και οργανισμοί από 11 χώρες της Μεσογείου, τη Σλοβενία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Κροατία, την Αλβανία, την Ισπανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και τη Γαλλία.
Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι ο συντονιστής των δράσεων του COMPOSE στην Ελλάδα, αλλά και ο αρμόδιος φορέας για τη διαμόρφωση κοινής μεθοδολογίας και μοντέλου αναπτυξιακού σχεδιασμού, καθώς και για την τεχνική καθοδήγηση όλων των πιλοτικών δράσεων σε αυτές τις 11 χώρες.
Ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας στις πιλοτικές δράσεις του έργου και θα ωφεληθεί, τόσο από τις καλές πρακτικές, την εμπειρία και τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί από τη διακρατική συνεργασία, όσο και από την εφαρμογή του συγκεκριμένων δράσεων, με στόχο την αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος Ανακύκλωσης Χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων για τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ, μέσω της αξιολόγησης, αναβάθμισης και επέκτασής του.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Ρεθύμνου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική, οι στόχοι και το πλάνο δράσης του έργου, καθώς και οι 11 πιλοτικές δράσεις του.
Στις δράσεις του COMPOSE, όπως αυτές αναπτύχθηκαν και στη σημερινή συνάντηση, προβλέπoνται: «Η ανάπτυξη μεθοδολογίας αναπτυξιακού σχεδιασμού έργων ΑΠΕ, που θα επιτρέψει σε πόλεις και περιφέρειες της Μεσογείου να αυξήσουν τις ΑΠΕ στο ενεργειακό τους μείγμα και παράλληλα να ενισχύσουν τις τοπικές επιχειρήσεις και τις τοπικές αλυσίδες προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών, αξιοποιώντας την υφιστάμενη ευρωπαϊκή εμπειρία και τεχνογνωσία. Υλοποίηση, επίσης, δεκαπέντε πιλοτικών δράσεων στις 11 μεσογειακές χώρες, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή καλών πρακτικών και την ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε μικρή κλίμακα. Εργαλεία και οδηγούς για φορείς λήψης αποφάσεων και εμπειρογνώμονες στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, αλλά και προτάσεις πολιτικής για τη στήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού έργων ΑΠΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο».
Εκτός από τον Δήμο Ρεθύμνης, στο έργο συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς:
– Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, με δράσεις που αφορούν την υλοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ενέργειας και την προώθηση των ΑΠΕ μικρής κλίμακας στις αγροτικές περιοχές της περιοχής και την ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών και κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, με έμφαση την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
– Ο Δήμος Ανωγείων, με δράσεις που αφορούν την ενεργειακή αξιοποίηση του δυναμικού βιομάζας ξυλείας στον δήμο, με στόχο την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων βιομάζας της ευρύτερης περιοχής, την παροχή κατάλληλων τεχνικών συμβουλών για την αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και τη διερεύνηση για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής μικροτεμαχιδίων ξύλου στην περιοχή.