Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΕΚ | Όλα τα ονόματα

0
126

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΕΚ εξελέγη σήμερα, στη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε ως εξής:
Στη συνέλευση των μετόχων της εταιρείας παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές 113.897.974, ήτοι ποσοστό 60,37% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 188.654.892 μετοχές).
Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:
• ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης του Ιωσήφ, αριθμός ψήφων υπέρ 113.634.869 και ποσοστό 99,89%.
• ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Μιχαήλ του Εμμανουήλ, αριθμός ψήφων υπέρ 113.226.886 και ποσοστό 99,53%.
• ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ Κωνσταντίνος του Δημ., αριθμός ψήφων υπέρ 112.511.780 και ποσοστό 98,90%.
• ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Γεώργιος του Γεωργίου, αριθμός ψήφων υπέρ 112.199.842 και ποσοστό 98,62%.
• ΔΑΛΛΑΣ Ιάσων του Παναγιώτη, αριθμός ψήφων υπέρ 111.690.650 και ποσοστό 98,18% (ανεξάρτητο μέλος).
• ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης του Παύλου, αριθμός ψήφων υπέρ 109.627.709 και ποσοστό 96,36% (ανεξάρτητο μέλος).
• ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ Ηλίας του Σπυρίδωνος, αριθμός ψήφων υπέρ 109.490.452 και ποσοστό 96,24% (ανεξάρτητο μέλος).
• ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη, αριθμός ψήφων υπέρ 109.316.006 και ποσοστό 96,09%.
• ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Αλέξανδρος του Κλέαρχου, αριθμός ψήφων υπέρ 106.799.905 και ποσοστό 93,88% (ανεξάρτητο μέλος).
• ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σπυρίδων του Ιωάννη, αριθμός ψήφων υπέρ 105.698.633 και ποσοστό 92,91%.
• ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ του Γεωργίου, αριθμός ψήφων υπέρ 101.142.898 και ποσοστό 88,91%.
Επίσης, στη διάρκεια της Β’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των κατόχων προνομιούχων μετοχών έκδοσης 1990 και 1996 εγκρίθηκαν τα εξής:
«Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20 και του ν. 3156/2003 μέχρι ποσού ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων (22.000.000,00), με την έκδοση έως 22.000.000 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ ανά ομολογία και τιμή μετατροπής 0,30 ευρώ ανά κοινή ονομαστική μετοχή, το οποίο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση και με κατάργηση, κατ’ άρθρον 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/20, του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την διαπραγμάτευση και τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της έκδοσης του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, την έκδοση προγράμματος, την κατάρτιση όλων των απαραίτητων συμβάσεων και την διενέργεια εν γένει κάθε απαραίτητης πράξης για την υλοποίησή του.
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.530.822.
• Ποσοστό επί των προνομιούχων μετοχών: 46,68%.
• Αριθμός ψήφων υπέρ 1.420.688 και ποσοστό 92,81%
• Αριθμός ψήφων κατά 110.134 και ποσοστό 7,19%
• Αριθμός αποχών 0 και ποσοστό 0%».
Ακόμη, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τα εξής:
• Ενέκρινε την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
• Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016.
• Ενέκρινε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016.
• Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους:
α) Αντωνακάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, (GRANT THORNTON).
β) Αραμπατζής Κωνσταντίνος του Αθανασίου, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.).
• Εξέλεξε ως αναπληρωματικoύς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2017 τους:
α) Διαμαντουλάκης Εμμανουήλ του Νικολάου (GRANT THORNTON).
β) Πατατούκα Νεκτάριο – Εμμανουήλ του Παναγιώτη, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε).
• Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.
• Προενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
• Ενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2016.
• Ενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2016.
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.915.350.
• Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2016.
• Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2016.
• Προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
• Προενέκρινε την αμοιβή του Α’ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
• Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
• Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
• Ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20, συμβάσεις και αμοιβές πρόσωπων που εμπίπτουν στο άρθρο αυτό με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτή.
• Χορήγησε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπού.
• Έλαβε απόφαση περί υιοθέτησης μέτρων, σύμφωνα με το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/20.
• Έλαβε απόφαση για τροποποίηση, κατάργηση, αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.