Σήμερα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου

0
76

Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στις 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου.
Συγκεκριμένα: 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση στις 08/05/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α/Α
ΘΕΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ
1ο Θέμα:
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του αντικειμένου της παροχής
υπηρεσιών “Υποστήριξη συμπλήρωσης φακέλου ΚΤΥΠ για Γυμνάσιο-Λύκειο
Βάμου”
(εισηγητής: Δήμαρχος)
2ο Θέμα:
Παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής
ανάπτυξης για την υλοποίηση έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΛΗΔΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» – τροποποιημένο σχέδιο
προγραμματικής σύμβασης
(εισηγητής: Δήμαρχος)
3ο Θέμα:
Έγκριση τεχνικών μελετών “ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΕΩΣ ΚΑΒΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ” και “ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕ ΒΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΝΕΡΑ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΥΣΩΝ” στο πλαίσιο υποβολής
αιτημάτων χρηματοδότησης στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020
(εισηγητής: Δήμαρχος)
4ο Θέμα:
Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης “ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΕΩΣ ΚΑΒΡΟ ΔΗΜΟΥ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ” – Σύναψη
προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Κρήτης
(εισηγητής: Δήμαρχος)
5ο Θέμα:
Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης “ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕ ΒΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΝΕΡΑ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΥΣΩΝ” – Σύναψη προγραμματικής
σύμβασης με Περιφέρεια Κρήτης
(εισηγητής: Δήμαρχος)
6ο Θέμα:
Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΜΑΙΧ, με συμμετοχή
του Μεσογειακού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΜΑΙΧ, για την
υλοποίηση προγραμμάτων Επιμόρφωσης Ενηλίκων Τοπικής Εμβέλειας έως
30/06/2017
(εισηγητής: Δήμαρχος)
7ο Θέμα:
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας δημάρχου στις 06/05/2017
(εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
8ο Θέμα:
Έγκριση συμμετοχής Δήμου Αποκορώνου στο Διεθνές Συνέδριο του
Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Μουσείων Τυπογραφίας (ΑΕΡΜ)
(εισηγητής: Δήμαρχος)
9ο Θέμα:
Εκμίσθωση Δημοτικών Ακινήτων με Δημοπρασία 
(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)
10ο Θέμα:
Έγκριση εκδήλωσης για την Μάχη της Κρήτης στις 24/5/17 στο Μελιδόνι και
σχετική ψήφιση πίστωσης
(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)
11ο Θέμα:
Έγκριση εκδήλωσης για την μεταπολιτευτική επανάσταση 1895 – 1896 και
την απελευθέρωση του Αποκόρωνα, στο Βάμο και σχετική ψήφιση πίστωσης
(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)
12ο Θέμα:
Παράταση χρόνου παράδοσης της μελέτης με τίτλο: “ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΒΡΟΥ”
(εισηγητής: Δήμαρχος)
13ο Θέμα:
Παράταση χρόνου παράδοσης της μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΒΡΟΥ”
(εισηγητής: Δήμαρχος)