Μαίνεται η πυρκαγιά στην Αρχαία Ολυμπία- Kάηκαν 3 στρέμματα δάσους

0
32
ÐõñêáãéÜ óôï áãñüêôçìá ôïõ ÌåãÜëïõ Êåöáëüâñõóïõ, êïíôÜ óôïõò Áãßïõò Áðïóôüëïõò êáé ôï Ìéêñü Êåöáëüâñõóï ôï áðüãåõìá ôçò ÐáñáóêåõÞò 21 Óåðôåìâñßïõ 2017. Óôï óçìåßï éó÷õñÝò ðõñïóâåóôéêÝò äõíÜìåéò, åèåëïíôÝò êáé êÜôïéêïé ôùí ÷ùñéþí ðñïóðáèïýí íá èÝóïõí õðü Ýëåã÷ï ôç öùôéÜ áëëÜ åßíáé ðïëý äýóêïëï, êáèþò ïé Üíåìïé áëëÜæïõí êáôåýèõíóç óõíå÷þò êáé ç öùôéÜ êáôáóôñÝöåé óôï äéÜâá ôçò üôé âñåé. ÌÝ÷ñé óôéãìÞò Ý÷ïõí êáåß åêáôïíôÜäåò óôñÝììáôá ìå êáëáìéÝò, Üëëåò êáëëéåñãÞóéìåò åêôÜóåéò, ÷ïñôïëéâáäéêÞ Ýêôáóç êáé åêôÜóåéò ìå åëáéüäåíôñá, åíþ êéíäõíåýïõí áìðÝëéá êáé ðåñéâüëéá. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Διαστάσεις έχει λάβει την τελευταία ώρα η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Λούβρο στην Αρχαία Ολυμπία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έχει φτάσει μεταξύ των χωριών Βασιλάκι και Ξηλόκαμπος και καίει δασική έκταση.

Την ίδια ώρα ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν. Επί τόπου βρίσκονται 15 οχήματα με 32 πυροσβέστες, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Όπως μεταδίδει το ilialive.gr στην περιοχή βρίσκεται ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας και νεοεκλεγείς δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Γιώργος Γεωργιόπουλος και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηλείας Απόστολος Μαρτζάκλης. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καεί τρία στρέμματα δάσους.