Ακατάσχετο επιδοτήσεων μέχρι 7.500 ευρώ – Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η τροπολογία

0
61

Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  η τροπολογία  που ψηφίστηκε  από τη Βουλή και αφορά το ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων μέχρι 7.500 €. Ένα δίκαιο αίτημα του αγροτικού κόσμου υλοποιείται μετά από μεγάλες προσπάθειες.

Επειδή τις προηγούμενες μέρες δημιουργήθηκε εύλογη ανησυχία  και πολλά ερωτήματα για την εφαρμογή του μέτρου, παραθέτουμε ολόκληρη την τροπολογία, όπως δημοσιεύτηκε και έχει αναδρομική ισχύ από τις 10/12/2018.

Αρ φύλλου 11682. Τεύχος Α’ 218/24.12.2018:
Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4314/2014
Στο άρθρο 32 του ν. 4314/2014 (Α ́ 265), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι οποίες αφορούν: α) τη βασική ενίσχυση, β) την πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως.
Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές κα- ταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των ανωτέρω άμεσων ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
Οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά.»
Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από τις 10.12.2018.