Νέο “Εξοικονομώ”: Με λίγα click η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

0
55

Με λίγα clicks, εγκρίνονται οι εργασίες που προβλέπονται, χωρίς να εμπλέκεται πλέον η πολεοδομία

Με τη θέση σε εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος e-adeies, για την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, έγινε ακόμη πιο γρήγορη και απλή η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, δηλαδή η «συνοπτική» έγκριση που προβλέπεται για την πλειοψηφία των εργασιών που αφορούν το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και τις περισσότερες εργασίες ανακαίνισης και επισκευής κατοικιών και κτηρίων γενικότερα.

Η Έγκριση βγαίνει με ευθύνη μηχανικού και μάλιστα πλέον αυτόματα, δηλαδή με την υποβολή των στοιχείων και την υπογραφή του μηχανικού στο πληροφοριακό σύστημα, με λίγα clicks, εγκρίνονται οι εργασίες που προβλέπονται, χωρίς να εμπλέκεται πλέον η πολεοδομία. Αυτή η διαδικασία μπορεί πλέον να πάρει ακόμη και λίγα μόνο λεπτά, στις ξεκάθαρες περιπτώσεις (πχ πολυκατοικία εντός σχεδίου) όπου έχουν συγκεντρωθεί τα δικαιολογητικά και δεν υπάρχουν τυπικές δυσκολίες ή δεν χρειάζεται έγκριση συλλογικών οργάνων που προβλέπεται σε ειδικές περιπτώσεις.

Τα ανωτέρω προβλέπονται στη νέα υπουργική απόφαση του Γιώργου Σταθάκη με θέμα «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017» (απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461, ΦΕΚ Β’ 4520/16.10.2018).

Διαδικασία έκδοσης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας

Οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα edeies ΤΕΕ-ΥΠΕΝ, με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων. Με την ίδια ηλεκτρονική αίτηση δύναται να εκτελεστούν περισσότερες από μια εργασίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν συνημμένα στην αίτηση όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για καθεμία από τις αιτούμενες εργασίες.

Σημειώνεται ότι πλέον με την ανωτέρω αίτηση, δεν κατατίθενται ως συνημμένα στοιχεία φορολογικών και άλλων κρατήσεων. Ωστόσο, η αρμόδια ΥΔΟΜ αποστέλλει αντίγραφο του ηλεκτρονικού εντύπου της ΕΕΔΜΚ αμελλητί στον οικείο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ) και τον Δήμο.

Επιπλέον, οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας συσχετίζονται με τον φάκελο της οικοδομικής άδειας στην οποία αναφέρονται, εφόσον υπάρχει και αντίστοιχα ενημερώνονται οι τροποποιούμενες μελέτες της.

Οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ισχύουν για ένα (1) έτος από την έκδοσή τους, με δυνατότητα αναθεώρησης του χρόνου ισχύος τους κατά ένα επιπλέον (1) έτος. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της έγκρισης εντός του ανωτέρω διαστήματος, είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας ισχύος της Έγκρισης Εργασιών για ένα έτος ακόμη μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και αιτιολογημένη έκθεση του μηχανικού. Σε περίπτωση που εντός του χρόνου ισχύος της έγκρισης εργασιών ο ιδιοκτήτης προτίθεται να εκτελέσει νέες εργασίες που εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, η έγκριση αναθεωρείται και υποβάλλεται από τον μηχανικό συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών (παλαιών και νέων) προκειμένου να ελεγχθεί το ανώτατο όριο προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000). Στην περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν πριν τη λήξη ισχύος της ΕΕΔΜΚ, ο μηχανικός δύναται να υποβάλλει σχετική δήλωση στο ηλεκτρονικό σύστημα αδειών.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει εκδοθεί για το ακίνητο άδεια δόμησης ή οικοδομική άδεια, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, δεν απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, αλλά ενημέρωση της ισχύουσας άδειας.

Πότε εκδίδεται

Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας:
α. σε κτήρια νομίμως υφιστάμενα (όπως αυτά ορίζονται στη νομοθεσία, δηλαδή στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 – ΦΕΚ 79 Α’)
β. σε κτήρια ή τμήματα κτηρίων που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών (όπως ν. 3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017) και έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης, ή έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση τακτοποίησης, ή έχουν περαιώσει τη σχετική διαδικασία και έχουν εξοφλήσει το τριάντα τις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτου και
γ. σε ρυμοτομούμενα κτήρια εφόσον πρόκειται για τις εργασίες των περιπτώσεων η, ιγ, ιθ και κα της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. Σε περιπτώσεις ρυμότομούμένων οικοπέδων, όταν ζητούνται εργασίες στο μη ρυμοτομούμενο τμήμα τους, αυτές επιτρέπονται εφόσον αποδίδεται σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα και θα πρέπει η πράξη απόδοσης να προσκομίζεται ως ειδικό δικαιολογητικό.

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται στις παραπάνω περιπτώσεις η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας, εφόσον:

α. δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,
β. τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται:
i. σε δάσος,
ii. σε ρέμα,
iii. στον αιγιαλό ή στην παραλία,
iv. σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση,
v. σε περιοχή απολύτου προστασίας,
vi. σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού,
vii. σε κτήρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα,
viii. τμήμα κτηρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν,
ix. σε ρυμοτομούμενα κτήρια με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4495/2017,
x. παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας.

Τα γενικά δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου.

2. Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (όπως Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κ.τ.λ.) όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, με τα συνοδευτικά τους στοιχεία.

3. Βεβαίωση – Τεχνική Έκθεση Μηχανικού.

Στη βεβαίωση τεχνική έκθεση δηλώνεται ότι το κτίσμα, το γήπεδο, το οικόπεδο ή η διηρημένη ιδιοκτησία βρίσκεται σε εκτός ή εντός σχεδίου περιοχή, ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις και ότι οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς και ότι το κτίριο εμπίπτει στις περιπτώσεις της παρ. 2 με ειδική αναφορά στα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά στοιχεία. Ειδικότερα, αναγράφεται ο αριθμός της οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης ή άλλης άδειας, ή/και ο ηλεκτρονικός αριθμός οριστικής δήλωσης υπαγωγής αυθαιρέτου ή της δήλωσης εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή στοιχεία οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση δυνάμει άλλου νόμου, περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το κτίσματα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά. Την Τεχνική Έκθεση συνοδεύουν σχέδια, εφόσον απαιτούνται, για να τεκμηριωθεί επαρκώς.

4. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενού ακινήτου ή βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο.

5. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος. Ως τέτοιο νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή της δήλωσης υπαγωγής σε οποιονδήποτε νόμο περί αυθαιρέτων ή του προσαρτώμενου τοπογραφικού σε δικαιοπραξία. Αν δεν υπάρχουν τα παραπάνω στοιχεία, τότε υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο (ΕΓΣΑ), συντασσόμενο κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές.

6. Φωτογραφίες του ακινήτου.

7. Προϋπολογισμός εργασιών (μόνο όμως όπου απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, υπολογιζόμενος σύμφωνα με το Παράρτημα Β του ν. 4495/2017). Στον προϋπολογισμό υπολογίζονται μόνο το κόστος των οικοδομικών εργασιών για την υλοποίηση του έργου (δεν συνυπολογίζεται το κόστος αγοράς των μηχανημάτων και του εξοπλισμού π.χ. φ/β συστημάτων, οικίσκων, μηχανημάτων, ασκεπούς δεξαμενής τύπου compact, ενοικίασης ικριωμάτων κ.ά.), με την επιφύλαξη των ειδικών περιπτώσεων λε και λδ του άρθρου 2.
8. Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό και στέγη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, εφόσον υπάρχει, άλλως με πλειοψηφία 67% του συνόλου των συνιδιοκτητών. Η συναίνεση αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο τρόπο (όπως υπεύθυνες δηλώσεις με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, πρακτικό γενικής Συνελεύσεως συνιδιοκτητών κ.λπ.).

9. Κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α’ 212), όπου απαιτείται.

Τα ειδικά δικαιολογητικά

Για κάθε περίπτωση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, περιλαμβάνονται επιπλέον των ανωτέρω και ειδικά δικαιολογητικά. Αυτά, όσον αφορά τις βασικές εργασίες που μπορούν να ενταχθούν στο νέο εξοικονομώ είναι τα εξής ανά περίπτωση:

Για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις, κατατίθεται:

Βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν αλλοιώνονται οι όψεις, ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία των όψεων και του κτηρίου καθώς και ότι τηρούνται οι πολεοδομικές διατάξεις. Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, για τις ανωτέρω εργασίες κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου. Δεν απαιτείται η δήλωση συναίνεσης κατά τα οριζόμενα στην περ. θ της παρ. 3 του άρθρου 1.

Για επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων, κατατίθενται:

1) Βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα δομικά στοιχεία της όψης του κτηρίου.
2) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.

Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή/και σε κτήρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτήρια και στις ζώνες προστασίας αυτών, για την επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτηρίου.

Για εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων, κατατίθενται:

1) Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
2) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.

Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, για τις εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων ή επισκευής επιχρισμάτων ή επισκευής όψεων με διαφορετικό υλικό και ανεξαρτήτως χρήσης ικριωμάτων, εκδίδεται υποχρεωτικά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και κατατίθενται συμπληρωματικά όψεις του κτηρίου. Στην περίπτωση που από την τεχνική έκθεση του μηχανικού προκύπτει ότι οι εργασίες θα υλοποιηθούν με το ίδιο ακριβώς υλικό κατά την τυπολογία της υπάρχουσας κατασκευής, απαιτείται η έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, μόνο εφόσον γίνεται χρήση ικριωμάτων και δεν απαιτείται η υποβολή όψεων του κτηρίου.

Σε κτήρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία και διατηρητέα κτήρια για τις εργασίες της παρούσας περίπτωσης κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτηρίου.

Για επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, κατατίθενται:
1) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος.
2) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία δηλώνεται ότι δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.
3) Σχέδια όψεων σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

Για την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση η του άρθρου 30 του ν. 4495/2017, κατατίθενται:

1) Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
2) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία να αιτιολογείται η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της ιδιοκτησίας σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης και η ικανοποίηση των ελαχίστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ σε ότι αφορά το προτεινόμενο σύστημα θέρμανσης και να
περιγράφονται οι εργασίες που θα γίνουν και το σύστημα θέρμανσης που επιλέγεται.
3) Πλήρης μελέτη εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.

Στην περίπτωση αυτή γίνεται εφαρμογή του άρθρου 127 του ν. 4495/2017, αντί του δικαιολογητικού της συναίνεσης των συνιδιοκτητών ισχύουν τα οριζόμενα περί συναινέσεων στο εν λόγω άρθρο.

Για την κατασκευή υπόγειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, κατατίθεται:
Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή Τοπογραφικό διάγραμμα κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1, με την υπό κλίμακα αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.).

Για την κατασκευή στεγάστρων και προστεγασμάτων των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
2) Διάγραμμα κάλυψης στο οποίο αποτυπώνονται οι κατασκευές με τις διαστάσεις τους.
3) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία περιγράφονται οι προτεινόμενες κατασκευές και δηλώνεται υπεύθυνα ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν η παράγραφος 6 ιστ του άρθρου 11, καθώς και οι παράγραφοι 7 ι και 7 ια του άρθρου 17 του ν. 4067/2012.
4) Σχέδια κάτοψης και τομής, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

Για την κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων, καθώς και πέργκολας ανεξαρτήτως επιφάνειας σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, με την υπό κλίμακα αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.).
2) Σχέδια κάτοψης και όψεων σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού ότι δεν παραβιάζεται το ιδεατό στερεό του κτιρίου.

Για πρόχειρες ξύλινες, κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο, κατατίθενται:
1) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος.
2) Τεχνική έκθεση μηχανικού στη οποία περιγράφεται αναλυτικά η προτεινόμενη κατασκευή, βεβαιώνεται η στατική της επάρκεια και δηλώνεται ότι πληρούνται όλες οι γενικές και ειδικές διατάξεις.
3) Σχέδιο κάτοψης και τομής σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
4) Αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης στο οποίο αποτυπώνονται οι κατασκευές με τις διαστάσεις τους.
Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή/και σε κτήρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας αυτών, για την εγκατάσταση πρόχειρων κατασκευών βοηθητικής χρήσης, κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις.

Για εργασίες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, για τις οποίες απαιτείται η έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, κατατίθενται:
α. στις περιπτώσεις που τα φ/β εγκαθίστανται σε γήπεδα και κτήρια εκτός σχεδίου, τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπουργική απόφαση 40158/2010 (ΦΕΚ 1556 Β’), όπως εκάστοτε ισχύει.
β. στις περιπτώσεις που τα φ/β εγκαθίστανται σε κτήρια εντός σχεδίου, τα προβλεπόμενα της ανωτέρω περίπτωσης
ιστ) καθώς και ό,τι άλλο προβλέπεται στις ειδικότερες διατάξεις της υπουργικής απόφασης 36720/2010 (ΦΕΚ 376 ΑΑΠ), όπως εκάστοτε ισχύει.
Δεν απαιτείται η κατάθεση προϋπολογισμού εργασιών, κατά τα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 3 του άρθρου 1.

Για τους αγωγούς αερισμού καθώς και τις λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012, κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
2) Σχέδιο κάτοψης δώματος με αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.λπ.) καθώς και σχέδιο όψης εφόσον απαιτείται.
3) Υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της ασφάλειας της κατασκευής ή της εγκατάστασης, ότι δεν θίγεται η στατική επάρκεια του κτηρίου, ότι πληρούνται οι γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμοί και ότι δεν παραβιάζεται το ιδεατό στερεό του κτηρίου.

Για εσωτερικές διαρρυθμίσεις, κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
2) Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτηρίου.
3) Σχέδιο κάτοψης σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
Σε περίπτωση που από τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις τροποποιούνται μελέτες του κτηρίου (π.χ παθητική/ ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π), κατατίθενται οι κατά περίπτωση τροποποιήσεις μελετών για την ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017.

Για την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών μέχρι τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 18του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’) κατατίθενται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθμ. 911/9-1-2012 υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων» (ΦΕΚ 14/Β’/2012) και μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης όσα ορίζονται σε αυτή.

Σημειώνεται ότι για την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών σε Δημόσια Κτήρια, τα οποία έχουν ενταχθεί σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, κατατίθενται συμπληρωματικά τα εξής:

1)Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
2) Αντίγραφο της απόφασης ένταξης του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ή αντίγραφο της απόφασης θετικής αξιολόγησης και πρόκρισης προς χρηματοδότηση του έργου.
3) Δήλωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό.
4) Αντίγραφο της τεχνικής έκθεσης Κατασκευής Φυτεμένης Επιφάνειας, όπως αυτή κατατέθηκε στον αρμόδιο φορέα για την ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση για την χρηματοδότηση, τότε κατατίθεται η τεχνική έκθεση που προβλέπεται στις διατάξεις της αριθμ. 911/9-12012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 14/Β’/2012).

Για τη συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων, κατατίθενται:
1) Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης του μηχανικού για την επίβλεψη του έργου.
2) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
3) Βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

Για την κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
2) Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτηρίου και ότι η καμινάδα πληροί τις διατάξεις του «Κτιριοδομικού Κανονισμού», υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (Δ’ 59), όπως εκάστοτε ισχύει.
3) Σχέδιο κάτοψης σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 στο οποίο αποτυπώνεται η θέση του τζακιού και της καπνοδόχου. Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή/και σε κτήρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτήρια και στις ζώνες προστασίας αυτών για την κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτηρίου.
Δεν απαιτείται η δήλωση συναίνεσης κατά τα οριζόμενα στην περ.θ της παρ. 3 του άρθρου 1.

Για την ανακατασκευή στέγης, κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
2) Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στην οποία αναφέρεται ότι αυτή έχει τις ίδιες διαστάσεις, ότι δεν μεταβάλλεται ο όγκος της, ότι δεν αυξάνεται το τελικό ύψος του κτηρίου, και της στέγης και ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
3) Σχέδια κάτοψης, όψης και τομής σε 1:100 ή 1:50.
4) Στατική μελέτη.

Για τη λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις αριθμ. 13448/16.3.2012 και 13451/16.3.2012 υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 116/ Α.Α.Π/9.10.2012), κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
2) Αίτηση εκάστου των ιδιοκτητών των προς συνένωση χώρων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους.
3) Ιδιωτική σύμβαση των ιδιοκτητών, στην περίπτωση λειτουργικής συνένωσης κτηρίων ομόρων οικοπέδων, στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα της λειτουργικής ενοποίησης των κτισμάτων ή χώρων.
4) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία αναγράφονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την ενιαία λειτουργία του χώρου (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εσωτερικών διαρρυθμίσεων) και αναφέρεται ότι δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις, ότι δεν δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης και ότι δεν θίγεται η στατική επάρκεια των κτιρίων στα οποία ανήκουν οι χώροι που συνενώνονται λειτουργικά.
5) Συναίνεση με αυξημένη πλειοψηφία 67% των συνιδιοκτητών των όμορων οικοπέδων ή των όμορων αυτοτελών ιδιοκτησιών του ιδίου κτιρίου.
6) Αντίγραφα των οικοδομικών αδειών των όμορων κτιρίων ή του ενός εφόσον πρόκειται για συνένωση ιδιοκτησιών εντός του ιδίου κτηρίου.
7) Σχέδια αρχιτεκτονικής μελέτης (κάτοψη, τομή) συνοδευόμενη από την τροποποιημένη μελέτη πυροπροστασίας του ενιαίου χώρου.
8) Συμβολαιογραφική δήλωση του ν. 1221/1981 και μεταγραφή της, για την εξασφάλιση των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης, όπου απαιτείται.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον διαχωρισμό των χώρων μετά τη λειτουργική συνένωση.

Για τις βοηθητικές εργασίες

Για την τοποθέτηση ικριωμάτων κατατίθενται:
1) Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
2) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.

Για την τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, με την αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.). Ειδικά για τις περιπτώσεις δημοσίων ή δημοτικών έργων μπορεί να κατατίθεται αντί του τοπογραφικού διαγράμματος, οδοιπορικό σκαρίφημα με σημειωμένες τις θέσεις τοποθέτησης των εργοταξιακών οικίσκων.
2) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία περιγράφεται η αναγκαιότητα, το μέγεθος και η θέση τοποθέτησης των εργοταξιακών οικίσκων και δηλώνεται ότι οι ανωτέρω οικίσκοι απομακρύνονται υποχρεωτικά πριν την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου ή την προσωρινή παραλαβή του έργου αντιστοίχως. Επίσης, σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση παραπάνω του ενός οικίσκου, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους.
3) Σε περίπτωση που ο χώρος τοποθέτησης των οικίσκων είναι ιδιωτικός, συνυποβάλλεται το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης του χώρου αυτού.