Υπόθεση Φλώρου: Την ευθύνη για την πλαστογραφία ανέλαβε ο γιατρός

0
39
Ï Áñéóôåßäçò Öëþñïò áðï÷ùñåß áðü ôá äéêáóôçñßá áöïý ðáñïõóéÜóôçêå óôïí åéóáããåëÝá åêôÝëåóçò ðïéíþí óôï Åöåôåßï ôçí ÄåõôÝñá 3 Óåðôåìâñßïõ 2018, êáé åðéóôñÝöåé óôç öõëáêÞ ãéá íá åêôßóåé ôçí ðïéíÞ ôùí 21 åôþí óôçí ïðïßá Ý÷åé êáôáäéêáóôåß. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

To μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί φέρεται να ανέλαβε ο γιατρός που προσήλθε αυθορμήτως χθες, Δευτέρα, στην Εισαγγελία Διαφθοράς και εξετάστηκε ως ύποπτος στο πλαίσιο της έρευνας για την αποφυλάκιση του επιχειρηματία Αριστείδη Φλώρου.

Οι εισαγγελικές αρχές που συνεχίζουν την έρευνα με ταχύτατους ρυθμούς κατά πληροφορίες προχώρησαν σε κατάσχεση του ιατρικού φακέλου του Αρ. Φλωρου, ενώ παράλληλα ζήτησαν έγγραφα από όλα τα νοσοκομεία τα οποία εξέδωσαν γνωματεύσεις αλλά και από το νοσοκομείο κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού.

Η εισαγγελία διαφθοράς, με επικεφαλής την Ελένη Τουλουπάκη, στρέφει τις έρευνες στα κρατικά νοσοκομεία στην επιτροπή ΚΕΠΑ, στο νοσοκομείο του Κορυδαλλού αλλά και σε άλλα πρόσωπα μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι οι οποίοι υπέβαλαν το αίτημα αποφυλάκισης.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι η εισαγγελία διαφθοράς αναμένεται να καλέσει εκ νέου για ανωμοτί κατάθεση τον γιατρό, ο οποίος φέρεται ως ύποπτος, ενώ αναμένεται να κληθούν για κατάθεση και άλλοι γιατροί οι οποίοι γνωρίζουν ή ενεπλάκησαν στις επίμαχες γνωματεύσεις.

Παράλληλα, με αφορμή την «υπόθεση Φλώρου», ενδέχεται από την εισαγγελία διαφθοράς η έρευνα να επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις κρατουμένων οι οποίοι έχουν αποφυλακιστεί για λόγους υγείας με πιστοποιητικά αναπηρία άνω του 67%.