Πως θα γίνουν οι δρόμοι που θα συνδέουν τα Χανιά με τον κόμβο Μουρνιών 22 Απριλίου 2017

0
123

Ξεκίνησε στις 20 Απριλίου το  έργο σύνδεσης του Κόμβου Μουρνιών (κόμβου που ανήκει στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης) με την πόλη των Χανίων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. (δείτε εδώ).
Η σύνδεση του κόμβου Μουρνιών με την πόλη των Χανίων διέρχεται μεταξύ των Πολεοδομικών γειτονιών «Πασακάκι» στα δυτικά και «Κουμπές Μουρνιών» στα ανατολικά.

Η είσοδος θα γίνεται από τον υφιστάμενο δρόμο σύνδεσης (επαρχιακή οδός προς Μουρνιές) ενώ η έξοδος  θα «ξεκινάει» από την συμβολή των οδών Ζυμβρακάκη-δων και Αναγνώστου Γογονή. Σε ό,τι αφορά στο έργο οδοποιίας τα βασικά στοιχεία είναι τα εξής:
-Σύνδεση κόμβου Μουρνιών με την πόλη των Χανίων μέχρι τον Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας μήκους 749,19 μ. Προβλέπεται τετράιχνη διατομή (2x2x3.50μ) με κρασπεδωμένη νησίδα 4 μ.
-Κλάδος οδού Μουρνιών μήκους 488,59 μ και πλάτους 14 μ. Η διατομή με την οποία διέρχεται η χάραξη είναι δίιχνη μονής κατεύθυνσης πλάτους 2 x 3.50 μ και πεζοδρόμια πλάτους 2,50 μ.
-Κλάδος οδού Ζυμβρακάκηδων μήκους 488,16 μ., πλάτους 11 μ. και πεζο-δρόμια πλάτους 2 μ.
-Περιμετρική οδός Σχεδίου Πόλης Χανίων μήκος 206,82 μ. είναι τετράιχνη με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση των 3,25 μ. πεζοδρόμιο πλάτους 1,50 μ. και κρασπεδωμένη νησίδα πλάτους 4 μ.
Τα στοιχεία του έργου είναι τα εξής:
Προϋπολογισμός: 6.250.000,00 €
Ποσό Σύμβασης:  3.565.104,16 €
Ανάδοχος: ΚΑΠΠΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
Υπεργολάβος: ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΤΕΕ
Συμβατικός Χρόνος Κατασκευής: 30 μήνες
Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι τις 15/06/2019
Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 15-12-2014 και το έργο εντά-χθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στις 14-6-2016.