Πως θα γίνουν οι δρόμοι που θα συνδέουν τα Χανιά με τον κόμβο Μουρνιών 22 Απριλίου 2017

0
91

Ξεκίνησε στις 20 Απριλίου το  έργο σύνδεσης του Κόμβου Μουρνιών (κόμβου που ανήκει στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης) με την πόλη των Χανίων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. (δείτε εδώ).
Η σύνδεση του κόμβου Μουρνιών με την πόλη των Χανίων διέρχεται μεταξύ των Πολεοδομικών γειτονιών «Πασακάκι» στα δυτικά και «Κουμπές Μουρνιών» στα ανατολικά.

Η είσοδος θα γίνεται από τον υφιστάμενο δρόμο σύνδεσης (επαρχιακή οδός προς Μουρνιές) ενώ η έξοδος  θα «ξεκινάει» από την συμβολή των οδών Ζυμβρακάκη-δων και Αναγνώστου Γογονή. Σε ό,τι αφορά στο έργο οδοποιίας τα βασικά στοιχεία είναι τα εξής:
-Σύνδεση κόμβου Μουρνιών με την πόλη των Χανίων μέχρι τον Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας μήκους 749,19 μ. Προβλέπεται τετράιχνη διατομή (2x2x3.50μ) με κρασπεδωμένη νησίδα 4 μ.
-Κλάδος οδού Μουρνιών μήκους 488,59 μ και πλάτους 14 μ. Η διατομή με την οποία διέρχεται η χάραξη είναι δίιχνη μονής κατεύθυνσης πλάτους 2 x 3.50 μ και πεζοδρόμια πλάτους 2,50 μ.
-Κλάδος οδού Ζυμβρακάκηδων μήκους 488,16 μ., πλάτους 11 μ. και πεζο-δρόμια πλάτους 2 μ.
-Περιμετρική οδός Σχεδίου Πόλης Χανίων μήκος 206,82 μ. είναι τετράιχνη με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση των 3,25 μ. πεζοδρόμιο πλάτους 1,50 μ. και κρασπεδωμένη νησίδα πλάτους 4 μ.
Τα στοιχεία του έργου είναι τα εξής:
Προϋπολογισμός: 6.250.000,00 €
Ποσό Σύμβασης:  3.565.104,16 €
Ανάδοχος: ΚΑΠΠΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
Υπεργολάβος: ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΤΕΕ
Συμβατικός Χρόνος Κατασκευής: 30 μήνες
Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι τις 15/06/2019
Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 15-12-2014 και το έργο εντά-χθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στις 14-6-2016.